Sorag-jogap

1. Sen öndüriji ýa-da söwdagärmi?

Biz 26 ýyldan gowrak tejribe we baý çeşmeler bilen önümçilik we söwda kompaniýasydyrys.Zawodymyz 780,000 inedördül metr meýdany Ningbo şäherinde ýerleşýär.Bizde köp ygtybarly we ökde üpjün edijiler bar.Bar bolan önüm çyzygymyzyň esasynda müşderilere iň oňat hilli we aladasyz hyzmat bermek üçin çeşmeleri iň köp derejede birleşdirýäris.

2. OEM / ODM sargytlaryny alýarsyňyzmy?

Hawa, OEM / ODM hyzmatlaryny üpjün etmek üçin güýçli ösüş toparymyz bar.

3. Töleg şertleriňiz nähili?

Esasan TT, LC we açyk hasap soraýarys.Specialörite zerurlyklaryňyz bar bolsa beýleki töleg şertleri hem ylalaşylýar.

4. Esasy satuw bazarlaryňyz näme?

Önümlerimiz Europeewropa, Awstraliýa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar we ş.m. 100-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi we dünýäde ynam we abraý gazandyk.

5. Önümleriňiz üçin şahadatnama we synag hasabyňyz barmy?

Productshli önümlerimizde CE şahadatnamasy bar, käbirlerinde dürli sebitleriň standartlaryna laýyk gelýän CB, ETL, UL, ROHS, CCC, REACH bar.Şeýle hem, ISO9001 we BSCI hil dolandyryş ulgamy kepillendiriş barlagyndan geçdik.Başga zerurlyklaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

6.Haýsy reňkleri sazlap bilersiňiz?

Specifichli aýratyn reňkleri talaplaryňyza görä düzüp bolýar.Haýyş edip bilersiňiz.

7. Öz bazarymyz bar bolsa, şoňa görä goldaw alyp bilerismi?

Hawa, bazaryňyza laýyk gelmek üçin size 100% goldaw bereris.Bazaryň zerurlyklary barada jikme-jiklikleri bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, güýçli R&D topary bilen bilelikde siziň üçin iň oňat çözgüt tapmak üçin tejribeli we hünärmen satuw toparymyz bar.

8. Kataloglary we nusgalary berýärsiňizmi?Olary nädip alyp bilerin?

Hawa, elektron kataloglary we nusgalary hödürleýäris.Bize gözleg iberiň we satuw toparymyz bilen habarlaşyň, olar soraýan kataloglaryňyzy ýa-da nusgalaryňyzy ibererler.

9. Nädip siziň bilen habarlaşyp bileris?

Contact us anytime by sending email to sales1@puluomis-life.com or fill the Inquiry form, our professional sales group will get to you within 12 working hours.

10.Siziň eltiş wagtyňyz näçe?

Adatça gowşuryş wagty 40-60 gün töweregi.Getirmegiň anyk wagty belli bir kategoriýa baglydyr.

11. Näme üçin PULUOMIS saýlaýarsyňyz?

• PULUOMIS “YUSING Group” -yň giňişleýin bölümi, eksport etmekde 26+ ýyllyk tejribämiz bar.
• PULUOMIS, “YUSING Group” -yň ähli dürli önümleri bilen meşgullanýar, giň önüm çyzgysy bilen, öý çözgütleriniň professional üpjünçisidir.
• Täze tehnologiýalaryň täzelenmegine we täzelenmegine ünsi jemläp, her ýyl gözleg we barlag işlerine köp mukdarda maýa goýdy.
• Müşderä gönükdirilen dolandyryş bilen hünärmenler topary müşderilere iň oňat hyzmat bermäge borçlanýar.

Biz size ideal durmuş döretmäge kömek etmegi maksat edinýäris.Hyzmatdaşlygymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, biz size taýýar.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.