Sanly ekran we akylly dolandyryş bilen 5L KA0102 elektrik howa guradyjy

Gysga düşündiriş: • Nokat:KA0102-05-5LV2
 • Bahalandyrylan naprýa: eniýe:220-240V
 • Wattage:1500W
 • Göwrümi: 5L
 • Ölçegi:260 * 265 * 340mm
 • Arassa agramy:4.77kg
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Häzirki wagtda has köp adam soňky ýyllarda sagdyn iýmitlenmek bilen gyzyklanýar.Adaty ýagly gowurmak usullaryndan tapawutlylykda, howa guradyjy, tagamly, saglyk bişirmegi we öndürmegi ýönekeýleşdirýärygap-gaçlar.KA0102 Elektrik howa guradyjy, häzirki wagtda saglyga sarpa goýýan her bir öý üçin meşhur enjamdyr!

  Jikme-jiklikler

  Uly kuwwat: KA0102 Elektrik Howa Fraýeriniň 5,3 gallon inedördül sebedi doly 4 funt towuk bolup biler.Mundan başga-da, sferiki dizaýnlar bilen deňeşdirilende, burç meýdanlary goşmaça nahar bişirmek ukybyny we köpugurlylygyny hödürleýär.Birbada 2-4 adam üçin iň oňat mukdarda nahar taýýarlaň.

  Elýeterli we sazlanyp bilinýän nahar: Sanly LED displeý paneli bilen okamak we ulanmak aňsat.Temperaturany we wagty awtomatiki düzmek üçin deslapky düwmä basyň.KA0102 elektrik howa guradyjy, häzirki zaman durmuşy we aşhana üçin amatly!

  Giň temperatura diapazony: 86-392 gradus aralygynda işleýän konweksiýa ýylylygy, çyglylygy ýuwaşlyk bilen aýyrmak bilen iýmitleri çalt bişirmäge we gysmaga mümkinçilik berýär.

  Howpsuzlyk kepilligi: Ot ýakmaga garşy tutawaç, ýokary temperaturanyň ýanmagynyň öňüni alyp biler we howpsuzlyk kepilligini berip biler.

  Uzak wagt sazlamak: KA0102 Elektrik howa guradyjy 0-dan 24 sagada çenli kesgitlenip bilner we wagt hakda aladalanman, nahar çykmazdan ozal taýýarlamaga mümkinçilik berýär.

  Akylly dolandyryş: KA0102 Akylly dolandyryşly elektrik howa guradyjy, nahar bişirmegi has amatly we akylly edýär.“Smart App” bilen howa guradyjyňyzy uzakdan dolandyryp bilersiňiz.Wagtyňyzy we temperaturany islendik ýerden, şol sanda öýüňiziň daşynda dolandyryp bilersiňiz.Soň bolsa, tagamly tagamlar ýasap başlamak üçin bir düwmä basyň.

  Has sagdyn we az ýagly: Adaty çuňňur gowrulan iýmitlere garanyňda az ýag we ýag ulanýar, ýöne şonda-da tagamly bolýar.Theaglaryň köpelmegi barada aladalanman iýip bilersiňiz.

  PULUOMIS size iň oňat önümler bilen üpjün edip biler, önümlerimiziň ähli islegleriňizi kanagatlandyryp biljekdigine ynanýarys.

  空气 炸 A KA0102-04-5LV2

  Önümiň görkezilmegi

  1
  6
  4
  7
  5

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň:

  Degişli önümler

  Habaryňyzy goýuň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.