2023 Öý dizaýnynyň tendensiýalary - Täzelenen jaýy synap görüň

Poçta wagty: 2023-04-13

Jaýy abatlamaga taýýarlananyňyzda dizaýn stili barada pikirleriňiz barmy?Öý bezegi barada aşakda käbir teklipler bar.HPULUOMIS-iň ýokary hilli önümleriniň öýüňize isleýän täze üýtgeşmeleriňizi getirip biljekdigini aýdyň.

• 1. Tebigat giňişliginden lezzet alyň

 

Adamlar uzak wagtlap meşgul durmuşy dowam etdirýärler we käwagt tebigata ýakynlaşmak we bedenini we aňyny rahatlandyrmak isleýärler.Agaç, sosna, daş we beýleki elementler ýaly tebigy materiallary öý dizaýnyna birleşdirip, tebigatyň atmosferasyny aňsatlyk bilen döredip bilersiňiz we meşhur şäherde islän wagtyňyz, islendik ýerde rahat ýer döredip bilersiňiz!Mysal üçin, gaty agaç mebelleri satyn almagy göz öňünde tutup bilersiňiz.Onuň materialy gaty we saklamak aňsat;tebigy materiallardan ýasalyp, adam bedenine zyýanly maddalary goýbermez.Tebigaty başdan geçirmek gowy saýlaw!

PULUOMIS size dürli agaç mebelleri bilen üpjün edýär, elmydama özüňize iň amatly önümi saýlap bilersiňiz!

 

Burç sazlanylýan diwanyň gapdal stoly

Busidetukyply L we Z şekillerinde bar we ýygnamak ýönekeý.Işde-de, öýde-de peýdaly iş stansiýasy bolup biler.Monitoryň we beýleki ownuk zatlaryň ýerleşdirilip bilinjek planşeti bar.Onuň ýönekeý we ajaýyp dizaýny, otagyňyzdaky islendik bezegi doldurar we beýleki mebel bölekleri bilen üznüksiz garyşar.

 

 

 

 

Bu nahar toplumynyň stoly we oturgyçlary gara çarçuwalara we aýaklara eýe bolup, öýüňize ýönekeýlik we moda duýgusyny goşýar.Planşet, oturgyç we oturgyç arkasy hemmesi agaçdan gutardy.Tebigy agaç däne nagyşlary häzirki zaman wizual özüne çekijini döredýär.

• 2. Atmosfera duýgusy

 
 
6

PULUOMIS-iň dürli akylly çyralary diňe islän görnüşiňize ýygnanyp bolman, eýsem programma arkaly enjama birikdirilip bilner we size özbaşdak üýtgeşiklik getirip, sahnalary özbaşdak döredip bilersiňiz!Dinamiki saz, şahsylaşdyrylan dizaýn we hyýaly reňkler, atmosfera döretmäge kömek edýän diňe gowy kömekçilerdir!Dostlaryňyzy öýde oturylyşyga çagyryň, şonuň üçin içgysgynç bolmakdan gorkmaň!

 

 

 

Pleönekeý we tertipli çyzyklar reňkliRGB çyralar derrew kosmosa dinamiki atmosferany sokýarlar we kosmosa azajyk reňk janlylygy goşýarlar!

Isleýän gurşawyňyzy aňsatlyk bilen döretmek we güýmenjäňizi güýçlendirmek üçin keýpiň yşyklandyrylyşy bilen oýnamak üçin ykjam dolandyryş!

Surat2

• 3. Haýwanlaryňyza amatly jaý beriň

 

Gündelik işiň we okuwyň boşlygy we boşlugy sebäpli öý haýwanlary öý durmuşynda kem-kemden köp adamyň ornuna öwrüldi.Köp adam ýalňyzlygy aýyrmak we durmuşlaryny gyzdyrmak üçin öý haýwanlaryny ulanmagy saýlaýar.Çalt we içerki şäher durmuşy bilen ýüzbe-ýüz bolmak,mmagdan we has köp adam öý haýwanlaryny saklamak bilen ýalňyzlygy we rysgaldan dynmaga başlady.

Haýwanlaryňyz üçin has amatly gurşaw üpjün ediň!

PF003-WH-X-burç-gizlin-pişik-litr-guty-mebel4

 

 

 

 

Bu oňat dizaýn edilen “Cat Litter Box Mebel”, telewizor we ammar stoly bolup hyzmat etmek bilen, hapa gutusyny gizleýär.Magazinesurnallar, zibil torbalary, pişik iýmitleri, çemçe we beýleki öý haýwanlary üçin ammarlary öz içine alýar.Ownuk ýerlerde bu iň amatly ýer tygşytlaýjy çözgütdir.Bu peýdaly “Cat Litter Box Mebel” gaby, otagy arassa we tertipli saklamak bilen elýeterli ýerlerden has köp peýdalanýar.

 

 

 

 

PULUOMIS köp wezipeli pişik zibil şkafy, pişigiňize has erkin oýnamaga mümkinçilik beriň, gapyly bu pişik hajathanasy öý haýwanlarynyň halanmagyna sebäp bolar.Kaktusyň tapawutly görnüşi hem işleýiş hem-de bezeg bolup, öýüňize ajaýyp görnüşleri goşýar.

PF002-WH-X-Köp funksiýaly-Pişik-Litter-kabinet-pişik-dyrma-polýus3

Has köp önüm üçin girip görmegiňizi haýyş edýärisPULUOMIS web sahypasy.Size bir gezeklik öý çözgüdi bilen üpjün etmekde ýöriteleşýäris.Soraglaryňyz bar bolsa, islendik wagt biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Siziň bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden garaşýaryn!


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.