“Akylly öý” üçin ähli garaşýan zatlaryňyzy ýerine ýetiriň

Poçta wagty: 2022-12-14

Kollaage-akylly öýler

5G, IoT, AI we beýleki baglanyşykly tehnologiýalaryň ösmegi bilen akylly öý senagaty çalt ösüş etabynda we bazaryň aralaşmagy ýuwaş-ýuwaşdan ösüş tendensiýasyny görkezýär.Geljekde işlemek, söwda etmek, nahar bişirmek we arassalamak bilen öýüňizi has amatly edip, uzakdan dolandyryp biljekdigiňizi göz öňüne getiriň.

• Bu gyş, SIZI Smart akylly gyzdyryjy bilen içerden ýylylygy duýuň

Sowuk we gurak gyşda gyzdyryjydan has gyssagly zat ýok.Gije doňup oýandyňyzmy?Uzak wagt bäri gury howa we howpsuzlyk meselesi sizi biynjalyk edýärmi?SIZIKonweksiýa paneli gyzdyryjy akylly dolandyryş aladalaryňyzy ýok edýär.

SIZIKonweksiýa paneli gyzdyryjy akylly programma dolandyryşy üçin akylly çip bilen enjamlaşdyrylandyr, bu ony açyp / öçürip, temperaturany sazlap we taýmeri jübi telefonyňyzdan uzakdan sazlap bilersiňiz.Daşary çykanyňyzda, çagalaryňyz we öý haýwanlary üçin ýylylygy sazlap bilersiňiz.Dürlim beýlekiler, çyglylyk funksiýasy bilen gyzdyryjy, şonuň üçin gury howa meselesi barada alada etmeli däl, size ýyly we amatly ýaşaýyş meýdany berýär.Bu önüm ýyladyş üçin grafen we alýumin listini, iki gyzgynlykdan goraýan dizaýnlary we çaganyň gulpuny we heläkçilikleriň öňüni almak üçin kabul edýär.

Bu akylly ýag gyzdyryjy, uzak aralykdan ýa-da TUYA APP arkaly dolandyryp boljak uzakdan dolandyryjy bilen gelýär.Şeýle hem, öýde ýok wagtyňyz 24 sagat taýmer düzüp bilersiňiz.Içindäki gyzgynlygy goramak we aýazdan goramak ulgamy, ýyladyş komponentleri aşa gyzsa, awtomatiki usulda öçüriljekdigini kepillendirýär.Ateryladyjymyzda aňsat hereket etmek üçin tekiz kastorlar bar we gyşyň sowuk aýlarynda sizi ýyly saklamak üçin ony jaýyň islendik otagynda ulanyp bilersiňiz.Içerde ulanmak üçin ýokary woltly akylly gyzdyryjy gözleýän bolsaňyz, SIZIAkylly dolandyryş ýag gyzdyryjy iň gowy saýlaw bolup biler!

• Giňişleýin akylly programma hakykatdanam özleşdirilip bilinýän iýmit meýilnamasy

Soňky ýyllarda wizual tehnologiýa esaslanýan emeli akylly öý önümleri hem çalt ösdi.Wizual tehnologiýa esaslanýan has köp akylly önümler, birnäçe meseläni ýerine ýetirmek üçin el işini çalyşmak üçin işlenip düzülýär.

“YOURLITE Smart Automatic Pet Feeder” -iň amaly bahasy esasan iki tarapda görkezilýär: amatlylyk we güýmenje.Awtomatiki iýmitlendiriji, içerki HD gürleýjisi, 1 million HD şekilli piksel kamerasy we TUYA programmasy arkaly öý haýwanlary bilen islän wagtyňyz, islendik ýerde aragatnaşyk saklamaga we şahsylaşdyrylan ýazgylary döretmäge mümkinçilik berýän uzakdan dolandyrmak we ses täsirini birleşdirýär. öý haýwanlaryna jaň ediň.TUYA Smart bilen birigip, enjamy uzakdan dolandyryp, tertibi düzüp we öý haýwanlaryňyzy iýmitlendirip bilersiňiz.SIZIAkylly haýwan iýmitlendiriji awtomatiki düwme düwmesini gulplamak funksiýasyny goldaýar we öý haýwanyňyzda adaty bolmadyk hereket bar bolsa, enjam size wagtynda habar berer.Haýwanlary iýmitlendiriji goşa elektrik üpjünçiligi ulgamyny kabul edýär, elektrik togunyň kesilmegi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

Geljekde akylly jaý diňe bir enjamlary dolandyryp bilmän, has akylly, has akylly we hasaplamaga ukyply bolup biler diýip hasaplanýar.Bu size dost bolup biler, size düşüner, erbet keýpde bolanyňyzda degişip biler we çyralary öçürip biler.SIZI. ÖZÜ .IZI gowulaşdyrmagy dowam etdirerAkylly öýsarp edijileri howpsuz, amatly, amatly we lezzetli durmuş bilen üpjün etmek.

Biz hakda has giňişleýin maglumat üçin önümleriarkaýyn boluňbilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.