Öý hojalygyny arassalamak tejribesini has gowulaşdyrmagyň ýollary

Poçta wagty: 2022-12-02

详情 1500x600

Pendamikden soňky döwürde has köp adam öý arassalamagyň möhümdigine düşünýär we çuňňur arassalanmagy kabul edýär.Generationaş nesliň elektrik arassalaýjy enjamlara sarp ediş garaýyşlary düýpgöter üýtgedi.Peopleaşlaryň 90% -den gowragy akylly arassalaýyş önümlerini ulanmak durmuş tejribesini ep-esli ýokarlandyryp biljekdigine ynanýarlar.Şeýle hem, önüm saýlanylanda tehnologiýa we tejribe üçin tölemäge güýçli isleg bildirýärler.

SIZIarassalaýyş enjamlary seriýasy, ýokary derejeli, akylly we ýokary zähmet çalyşmagy bazaryň ösüşine laýyk gelýär, öý arassalaýyş işini has ýönekeý we bagtly edýär.

Bu awtomatiki arassalaýjy robot, jaýyň z görnüşinde marşrutda aýlanmagyna mümkinçilik berýän ösen datçikleri ulanýar.2D kartada arassalamak üçin meýdany saýlap bilersiňiz we arassalaýyş döwründe ýitirilen ýerleri awtomatiki düzer.Ses bilen dolandyrylyp bilinýän Google Voice we Alexa bilen işleýän WIFI robot tozan sorujy.1500Pa güýçli sorujy robot vakuumy bilen, öý haýwanlary bilen iri öý hojalygy üçin amatly bolan öý haýwanlarynyň saçlary we öý pişik hapalary aňsatlyk bilen aýrylyp bilner.Ultra inçe bedenli vakuum roboty sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrýar.Galyňlygy bary-ýogy 88m bolan “YOURLITE” robotyňyz düşegiňiziň aşagyna aňsatlyk bilen girip, süpürilen ýerleri arassalap biler.

• Indi çuňňur arassalanmak barada alada etmegiň zerurlygy ýok

Mop ysyndan ýadadyňyzmy?Öz-özüni arassalamak bilen poly arassalaýjy şepbik almak isleýärsiňizmi?SIZIsimsiz zarýad berilýän pol arassalaýjybilen kömek edýär.Mopy indi öz eliňiz bilen ýuwmagyň zerurlygy ýok.Elektrik süpüriji şkafymyz, iň gowy arassalaýyş effektini gazanmak üçin aýratyn suw perdesi enjamy bolan 6kpa güýçli sorujy güýje eýedir.Needshli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin gury kesmek, birneme çygly, adaty we çygly kesmek ýaly dürli usullar bar.Uly suw çüýşesi bilen, 2500mAh akkumulýator bilen 30 minutlap üznüksiz ulanylyp bilner.Pikirli we ýeňil dizaýn aýal toparlara ýakymly.Şeýle hem basgançakly maşgalalar üçin ony ýokaryk we aşak götermek kyn.

SIZI electrical elektrik arassalaýyş enjamlaryňyz ulanyjylaryň akyl, amatlylyk we çuňňur arassalamak ukyby taýdan arassalamak tejribesini ep-esli ýokarlandyryp biler.Şol bir wagtyň özünde, arassalaýyş işiniň erkinligini we şatlygyny üpjün edýär we ulanyjylaryň ilkinji saýlanjak ýerine öwrüler.

Islegleriňize görä, SÖLGI ähli talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini eder.Siz bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!

Biz hakda has giňişleýin maglumat üçinönümleriarkaýyn boluňbilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.